Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO  W TRZCIANIE
Cmentarz jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie wieczne i wyrazem szacunku dla zmarłych. Cmentarz jest własnością Parafii.
Powierzamy go szczególnej trosce Osobom przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.
1. Administratorem Cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje p. Grabarz.
2. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości.
3. Zabrania się :
– wstępu na teren cmentarza osobom nietrzeźwym,
– palenia papierosów i picia alkoholu,
– wprowadzania zwierząt.
4. Wszystkie sprawy związane z pogrzebem załatwia się w Kancelarii Parafialnej.
Ksiądz Proboszcz:
– ustala termin i rodzaj pogrzebu, miejsce grobu na cmentarzu,
– prowadzi ewidencję (księgę cmentarną)
– przyjmuje opłaty za użytkowanie grobu, wydając stosowne potwierdzenia,
– załatwia rezerwację miejsca na przyszły pochówek,
– decyduje (w szczególnych przypadkach np. niedostatek materialny rodziny
zmarłego) o zmniejszeniu lub anulowaniu opłaty.
– wyraża zgodę na pochowanie osoby mieszkającej poza parafią, korzystanie z cmentarnej chłodni, ekshumację zwłok.
5. Wszelkie prace na terenie cmentarza mogą być wykonywane po uregulowaniu opłat związanych z użytkowaniem grobu.
6. Prawo do grobu wygasa po 20 latach, jeżeli użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia przez wniesienie stosownej opłaty, która może być wznawiana na kolejne lata.
7. Aktualny cennik opłat znajduje się w Kancelarii Parafialnej. Stawki opłat ustala Rada Duszpasterska.
8. Administrator Cmentarza (Ks. Proboszcz) wydaje zgodę na:
– postawienie nagrobka, pomnika, grobowca,
– wjazd pojazdów mechanicznych na cmentarz,
– montowanie ławek, grodzenie kwater itp.
– sadzenie drzew, krzewów, lub ich usuwanie.
9. Pielęgnowanie grobów należy do rodziny lub bliskich zmarłego.
Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze należy segregować i składać do odpowiednich pojemników.
10. W sprawach wykraczających poza niniejszy regulamin informacji udziela i decyzje podejmuje Ksiądz Proboszcz.
11. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
Zaleca się indywidualne ubezpieczenie kosztownych nagrobków. Regulamin opracowany został w oparciu o przepisy cmentarne, które określa Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami. ( Dz.U. z 1972 r., 2011 r., 2012 oraz 2013 r.) i postanowienia IV Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Regulamin został jednogłośnie zatwierdzony przez Członków Rady Duszpasterskiej 30 marca 2014 roku.

Aktualnie, decyzją Rady Parafialnej kwota opłaty za 1 miejsce na cmentarzu pod nagrobek wynosi 500 zł (na 20 lat), a dla osób wykupujących miejsce, którzy nie są z naszej parafii opłata wynosi 1500 zł.