Rada Parafialna

Rada Parafialna

         Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą Księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza do uaktywnienia poszczególnych wiernych oraz zespołów parafialnych i grup apostolskich. W wielu sprawach ma  jedynie głos doradczy i kieruje się zasadami określonymi w Statucie Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej.

         Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci i konsultanci, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania.

Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50 % wszystkich członków.

Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów. Każde spotkanie jest protokołowane.

Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane wówczas, gdy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do Sekretarza Rady.

Kadencja Rady trwa 5 lat.